vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
Gói miễn phí

0 đ

Số điểm bán (Cửa hàng): 01

Số nhân viên: 03

Số sản phẩm: 50

Số hóa đơn: 1200

Module quản lý khách hàng & nhà cung cấp

Module Quản lý sản phẩm

Module Quản lý mua hàng

Module Quản lý bán hàng

Module Quản lý kho

Module Quản lý giao hàng

Module Quản lý hàng bán trả lại

Module Quản lý hàng mua trả lại

Module kế toán

Module Báo cáo - Thống kê

Module khác

Hỗ trợ phiên bản mobile

Có hướng dẫn sử dụng & hỗ trợ 24/7

Dùng trong 12 tháng

(Giá trên tính theo tháng)
Đăng ký
Gói cơ bản

150,000 đ

Số điểm bán (Cửa hàng): 01

Số nhân viên: 10

Số sản phẩm: Không giới hạn

Số hóa đơn: Không giới hạn

Module quản lý khách hàng & nhà cung cấp

Module Quản lý sản phẩm

Module Quản lý mua hàng

Module Quản lý bán hàng

Module Quản lý kho

Module Quản lý giao hàng

Module Quản lý hàng bán trả lại

Module Quản lý hàng mua trả lại

Module kế toán

Module Báo cáo - Thống kê

Module khác

Hỗ trợ phiên bản mobile

Có hướng dẫn sử dụng & hỗ trợ 24/7

Đăng ký tối thiểu 12 tháng

(Giá trên tính theo tháng)
Đăng ký
Gói nâng cao

225,000 đ

Số điểm bán (Cửa hàng): 01

Số nhân viên: Không giới hạn

Số sản phẩm: Không giới hạn

Số hóa đơn: Không giới hạn

Module quản lý khách hàng & nhà cung cấp

Module Quản lý sản phẩm

Module Quản lý mua hàng

Module Quản lý bán hàng

Module Quản lý kho

Module Quản lý giao hàng

Module Quản lý hàng bán trả lại

Module Quản lý hàng mua trả lại

Module kế toán

Module Báo cáo - Thống kê

Module khác

Hỗ trợ phiên bản mobile

Có hướng dẫn sử dụng & hỗ trợ 24/7

Đăng ký tối thiểu 12 tháng

(Giá trên tính theo tháng)
Đăng ký