vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 25, 2022 - Bởi Quản trị viên

Quản lý Hàng bán trả lại

Nội dung bài viết:

+ Hiển thị thông tin chi tiết Giao dịch Hàng bán trả lại;

+ Sửa, Xóa, In Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại;

+ Thêm Thanh toán cho Giao dịch Hàng bán trả lại;

+ Xem thông tin Thanh toán ứng với Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Hiển thị thông tin chi tiết Giao dịch Hàng bán trả lại

+ Bước 1: Mở Danh sách các Giao dịch Hàng bán trả lại bằng cách kích vào menu Bán hàng (1) => Hàng bán trả lại (2) => kết quả là một cửa sổ mới hiện ra danh sách các Giao dịch Hàng bán trả lại như Hình 1 bên dưới:


Hình 1: Danh sách các Giao dịch Hàng bán trả lại


+ Bước 2: Trong Danh sách các Giao dịch Hàng bán trả lại, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch Hàng bán trả lại cần xem thông tin chi tiết => tiếp theo, bạn kích vào Biểu tượng Hiển thị (5) => Kết quả hiển thị như Hình 2 bên dưới. 


Hình 2: Hiển thị chi tiết thông tin Giao dịch hàng bán trả lại


2. Sửa, Xóa, In Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại

+ Để Sửa Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch hàng bán trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch hàng bán trả lại cần Sửa => kích vào Biểu tượng Sửa (6) => tiến hành Sửa thông tin của nó.

+ Để Xóa Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch hàng bán trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch hàng bán trả lại cần Xóa => kích vào Biểu tượng Xóa (7) => tiến hành Xóa nó.

+ Để In Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch hàng bán trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch hàng bán trả lại cần In => kích vào Biểu tượng In (8) => tiến hành In nó.


3. Thêm Thanh toán cho Giao dịch Hàng bán trả lại

     Sau khi thêm Giao dịch Hàng bán trả lại thì phần tiền trả lại ứng với các sản phẩm trong Giao dịch đó chưa được thanh toán và nó sẽ ở trạng thái là "Chưa thanh toán" hoặc "Đến hạn thanh toán".

     Khi bạn trả lại tiền ứng với khoản tiền trong Giao dịch hàng bán trả lại thì bạn phải theo hướng dẫn trong mục này để Thêm khoản thanh toán cho Giao dịch Hàng bán trả lại đó.

      Thực hiện bằng cách: trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch hàng bán trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch hàng bán trả lại cần Thêm thanh toán => kích vào Biểu tượng Thêm thanh toán (7) => tiến hành thêm thông tin cho hóa đơn thanh toán ứng với Giao dịch này => nhấn nút Lưu để hoàn thành, khi đó trạng thái của Giao dịch này chuyển thành Đã thanh toán. Thực hiện tương tự như Hình 3 bên dưới.


Hình 3: Thêm thanh toán cho Giao dịch Hàng bán trả lại


4. Xem thông tin Thanh toán ứng với Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại

 Để Xem thông tin chi tiết về Giao dịch Hàng bán trả lại đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch hàng bán trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (4) ứng với Giao dịch hàng bán trả lại cần Xem => kích vào Biểu tượng Xem thanh toán (10) => Kết quả sẽ hiển thị như Hình 4 bên dưới.


Hình 4: Hiển thị chi tiết thông tin của Giao dịch Hàng bán trả lại

* Trong đó:

- Biểu tượng số 11: Kích vào để sửa thông tin thanh toán của Giao dịch Hàng bán trả lại này;

- Biểu tượng số 12: Kích vào để Xóa thông tin thanh toán của Giao dịch Hàng bán trả lại này;

- Biểu tượng số 13: Kích vào để Xem thông tin thanh toán của Giao dịch Hàng bán trả lại này;