vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
September 03, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo mới và Quản lý Bàn trong Nhà hàng

     Việc định nghĩa bàn theo tầng, theo vị trí trong nhà hàng sẽ phục vụ cho việc đặt bàn của khách và việc quản lý bán hàng trong Nhà hàng được chuyên nghiệp và hiệu quả.


Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Bàn trong Nhà hàng;

+ Sửa, Xóa Bàn đang tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Bàn trong Nhà hàng

+ Bước 1: Bạn kích menu Cài đặt (1) => Bàn trong Nhà hàng (2) => Kích vào nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách Bàn trong Nhà hàng


+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm mới Bàn trong Nhà hàng, Bạn nhập dữ liệu ứng với các Ô trong cửa sổ đó để định nghĩa Bàn => cuối cùng, nhấn nút Lưu để hoàn thành. Thực hiện như Hình 2 bên dưới.


Hình 2: Thêm mới Bàn trong Nhà hàng


Trong đó:

- Ô Địa điểm kinh doanh: Bạn chọn Điểm bán/Cửa hàng cần định Nghĩa Bàn;

- Ô Tên Bàn: Bạn đặt tên cho Bàn. Cần đặt ngắn gọn, xúc tích để đọc xong là biết ngay Bàn đó nằm ở vị trí nào trong Nhà hàng.

- Ô Mô tả ngắn: Mô tả ngắn gọn cho cách thức đặt tên Bàn ở Ô Tên Bàn.


2. Sửa, Xóa Bàn đang tồn tại

+ Để Sửa một Bàn đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Bàn đã định nghĩa như Hình 1 bên trên, Bạn kích vào nút Sửa (4) ứng với Bàn cần Sửa => Tiến hành Sửa;

+ Để Xóa một Bàn đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Bàn đã định nghĩa như Hình 1 bên trên, Bạn kích vào nút Xóa (5) ứng với Bàn cần Xóa=> Tiến hành Xóa;