vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 26, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo mới và Quản lý Danh mục Chi phí

Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Danh mục Chi phí;

+ Sửa, Xóa Danh mục Chi phí đang tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Danh mục Chi phí

+ Bước 1: Bạn kích menu Chi phí (1) => Danh mục Chi phí (2) => Kích nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách Danh mục Chi phí


+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm Danh mục Chi phí, bạn nhập dữ liệu vào các ô điều khiển trong đó => Cuối cùng bạn nhấn nút Lưu (9) để hoàn thành. Bạn thao tác tương tự như Hình 2 bên dưới.


Hình 2: Thêm Danh mục Chi phí


* Chú ý: Nếu Danh mục Chi phí này là Danh mục con của Danh mục Chi phí đã tồn tại, thì bạn kích chọn lựa chọn số 8 => Sau đó chọn Danh mục Chi phí Cha mẹ cho Danh mục Chi phí này.


2. Sửa, Xóa Danh mục Chi phí đang tồn tại

+ Để Sửa một Danh mục Chi phí đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh mục Chi phí như Hình 1 bên trên, bạn kích vào Biểu tượng Sửa (4)  ứng với Danh mục Chi phí cần Sửa => Tiến hành Sửa;

+ Để Xóa một Danh mục Chi phí đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh mục Chi phí như Hình 1 bên trên, bạn kích vào Biểu tượng Xóa (5)  ứng với Danh mục Chi phí cần Xóa=> Tiến hành Xóa;