vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 29, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo mới và Quản lý Danh mục sản phẩm

Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ;

+ Sửa, Xóa Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ đang tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Sản phẩm (1) => Danh mục (2) => Kích vào nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách các Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ


+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm mới Danh mục sản phẩm hiện ra như Hình 2 bên dưới, bạn tiến hành nhập dữ liệu cho nó => Cuối cùng bạn nhấn nút Lưu (10) để hoàn thành.


Hình 2: Thêm mới một Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ


* Chú ý:

- Các ô có dấu * thì bắt buộc phải nhập dữ liệu;

- Ô Mã danh mục (7): Bạn nhập mã ngắn gọn và khác với các danh mục sản phẩm/dịch vụ đã tạo trước đó;

- Tùy chọn Thêm dưới dạng Phân loại phụ (9): Khi được tích chọn thì bạn cần phải chọn Danh  mục Cha mẹ cho Danh mục sản phẩm Con này;


2. Sửa, Xóa Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ đang tồn tại

+ Để Sửa Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ nào thì trong danh sách các Danh mục sản phẩm hiển thị như ở Hình 1 bên trên => bạn kích vào Nút Sửa (4) ứng với Danh mục sản phẩm cần Sửa => Tiến hành Sửa;

+ Để Xóa Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ nào thì trong danh sách các Danh mục sản phẩm hiển thị như ở Hình 1 bên trên => bạn kích vào Nút Xóa (5) ứng với Danh mục sản phẩm cần Xóa => Tiến hành Xóa;