vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 24 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Giao dịch B...

Nội dung bài viết:+ Khi nào thì sử dụng Giao dịch Bán hàng Nháp?+ Tạo mới Giao d...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 24 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Báo giá

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Báo giá;+ Hiển thị thông tin Báo giá;+ Sửa, Xóa, In...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý chương trì...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới chương trình giảm giá;+ Sửa, Xóa chương trình giả...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 8, 2022

Quản lý Hàng bán trả lại

Nội dung bài viết:+ Hiển thị thông tin chi tiết Giao dịch Hàng bán trả lại;+ S...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 8, 2022

Quản lý hoạt động giao hàng

Nội dung bài viết:+ Hiển thị thông tin Đơn giao hàng;+ Sửa thông tin Đơn giao hàn...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 8 tháng 9, 2022

Hướng dẫn sử dụng Phân hệ Qu...

I. KHỞI TẠO PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN SỰ1.1. Cài đặt các tham số cho Phân hệ Quả...

Đọc thêm