vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 29 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý các Bàn trong Qu?...

     Quản lý Bàn trong các quán cafe, quán ăn, nhà hàng là một trong nh...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 29 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Nhà cung cấp

Nội dung bài viết:+ Tạo mới một Nhà cung cấp;+ Sửa, Xóa một Nhà cung cấp đang...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 29 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Danh mục s?...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ;+ Sửa, Xóa Danh mục S...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 30 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Danh mục sản ph...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ;+ Sửa, Xóa Danh mục S...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 30 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý đơn vị s?...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Đơn vị tính;+ Sửa, Xóa Đơn vị tính đang tồn t...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 30 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý sản phẩm ...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Sản phẩm/Dịch vụ;+ Sửa, Xóa Sản phẩm/Dịch vụ...

Đọc thêm