vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 18 tháng 8, 2022

Nhập Hàng tồn đầu kỳ từ file...

     Nếu đầu kỳ có Hàng tồn cần đưa vào Kho thì bạn có thể sử...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 20 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý giao dịch mua hà...

     Nhập hàng hay Mua hàng là một trong những nghiệp vụ quan trọng đ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 1 tháng 9, 2022

Hướng dẫn sử dụng chung

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN(Bằng cách KÍCH CHUỘT vào các ĐỀ MỤC để THEO DÕI chi tiế...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 20 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Hàng mua tr?...

     Trong quá trình Quản lý bán hàng, nhiều khi bạn phải trả lại h...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 22 tháng 8, 2022

Bán hàng tại Điểm bán POS

Nội dung bài viết:+ Điểm bán hay Điểm bán hàng là gì?+ Mở Giao diện Điểm bán...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 24 tháng 8, 2022

Thêm mới giao dịch bán hàng và Q...

Nội dung bài viết:+ Thêm mới Giao dịch bán hàng;+ Hiển thị thông tin giao dịch b...

Đọc thêm