vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 6, 2020

Thiết lập thông tin điểm bán

Bài viết này sẽ lần lượt giúp bạn:+ Hiểu khái niệm Điểm bán là gì?+ Cách c...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 6, 2020

Giới thiệu giao diện làm việc c...

     Khi bạn đăng nhập vào "Phần mềm CRM - Quản lý bán hàng - Quản ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 6, 2020

Cài đặt hóa đơn

Bài viết này sẽ giúp bạn:+ Thêm mới một Định dạng hóa đơn bán hàng;+ Chỉnh...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 2 tháng 9, 2022

Thiết lập các tham số dành cho N...

     Trước khi tiến hành các thao tác nghiệp vụ về Quản trị Nhà h...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 11 tháng 8, 2022

Cài đặt thuế suất

Nội dung Bài viết:+ Tạo mới Thuế suất;+ Sửa - Xóa Thuế suất đã tồn tại;N...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 11 tháng 8, 2022

Tạo Vai trò và Quyền truy cập đ...

Nội dung Bài viết:+ Quyền người dùng là gì?+ Tạo mới Quyền người dùng;+ Sửa...

Đọc thêm